Αποχέτευση

Σε κάθε οίκημα απαιτείται η εγκατάσταση ενός δικτύου αποχέτευσης που σκοπό έχει τη δρομολόγηση του ακάθαρτου νερού και των λυμάτων προς τους υπονόμους ή τον οχετό. Επίσης για την αποφυγή οσμών σε κάθε υδραυλικό σύστημα αποχέτευσης εγκαθίσταται και ένα δίκτυο σωληνώσεων εξαερισμού.

Όλες οι παραπάνω εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και ξεχωριστά στην περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία των αποχετεύσεων του οικήματός σας και το νέο κομμάτι να συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο.

Στην περίπτωση κατασκευής ενός νέου οικήματος ή ανακαίνισης ή παρουσίας οποιασδήποτε βλάβης που χρήζει επισκευής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.